Puitmajasektor premeeris silmapaistvaid teadustöid

Seitsmendat korda tunnustas Eesti Puitmajaliit ja Puitmajaklaster parimaid puitmajasektoriga seotuid lõputöid. Paljud tänavused laureaadid käsitlesid erinevate puitkonstruktsioonide – liimpuidust varraselementide, puitkarkassi, ristkihtpuidu – tulepüsivust lähtudes uue põlvkonna Eurokoodeksist, kuid konkursile laekus ka niiskuslevi käsitlevaid teemasid.

„Tänavused konkursile esitatud teadustööd on domineerivalt väga põhjalikud ning paljud neist ka kõrgel rahvusvahelisel tasemel. Käsitletud on  nii tule- kui niiskusteemasid ning mis eriti oluline, paljud tööd on otseselt abiks inseneridele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku tulepüsivusarvutustega või on seotud konstruktsioonide arendamisega arvestades hoonetele rakenduvaid võimalikke niiskuskoormusi,“ kommenteerib konkursitöid Eesti Puitmajaliidu arendusnõunik Elar Vilt.

Teadustöö konkursi I preemia – Kadri Eskla. Foto: erakogu

Puitmajasektori teadustöö konkursi võitis TalTechi tudengi Kadri Eskla magistritöö, mille raames uuriti erinevate puitkarkass-seinte ja vahelagede tulepüsivuse arvutusmeetodite tundlikkust. Arvutusmeetodeid kõrvutati ja analüüsiti lisaks ka tulekatsetega. Analüüsist selgus, et mudelist lähtuv arvutuslik tulepüsivusaeg on mõnevõrra väiksem võrreldes katselise tulepüsivusajaga. See omakorda tähendab, et arvutuslikud meetodid on nö turvalised, et neid kasutada konstruktsioonide tulepüsivuse kirjeldamiseks.

Elar Vilt lisab, et Kadri Eskla lõputöö suurim väärtus seisneb töö praktilisuses. „Arvutuste ja analüüsi käigus saadud tulemusi võib otseselt kasutada konstruktsioonielementide dimensioneerimisel. Lõputöö annab ka olulise sisendinfo uue üleeuroopalise Eurokoodeks 5-1-2 töörühmale standardi lõpliku kuju väljatöötamiseks.“  Magistritöö tulemused jõuavad seega peagi ka kõikide puithoonete projekteerijate töölauale. „Kindlasti väärib suurt tunnustust ka töö juhendaja prof. Alar Just, kelle näpunäidete alusel nii Kadri Eskla kui mitmete teiste magistrantide lõputööd valmisid,“ lisab Vilt tänulikult.

Uue põlvkonna Eurokoodeks 5-1-2 muudatusi hindas ka Mariliis Reineberg (TalTech) magistritöö, kes pälvis konkursi II koha preemia. Ka Reinebergi töö keskendus tulepüsivuse arvutustele, sedapuhku aga lähtudes liimpuidu varraselementidest. Magistritöös olid kokku pandud ja ka inseneridele heaks alusmaterjaliks olevad väga head võrdlustabelid ja ‑graafikud liimpuittalade käitumisest eri olukordades.

III koha preemia, Georg-Mihkel Kodi lõputöö, baseerus niiskusrežiimide analüüsile ning puitkonstruktsioonist renoveerimislahendustega hoonete niiskusturvalisuse hindamisele. Töö tulemused on heaks aluseks preventatiivsele tegevusele uute, eelkõige korterelamute, rekonstruktsiooniprojektide kavandamisel.

Arcwoodi eripreemia võitja Marii Õismets. Foto: erakogu

Preemiate ringi laiendas ka Peetri Puit OÜ, kes andis Arcwoodi nimelise eripreemia Marii Õismetsa (TalTech) lõputööle. Antud töös uuris Õismets ristkihtpuidust konstruktsioonide tulepüsivust vastavalt eelpoolmainitud uuele Eurokoodeksile. „Lõputöö kõnetas selge analüüsi poolest, mis on staatika arvutajatele heaks abiks. Välja rehkendatud seinte ja lagede kandevõimed kui ka fraktiilide mõjud kandevõimele annavad meile, kui CLT hoonete projekteerijatele praktilist väärtust,“ kiitis magistritööd Raido Peedomaa Peetri Puit OÜst.

Eesti Puitmajaliit tunnustas teiste seas Eero Tuhkaneni doktoritööd „Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes“, mis on oluliseks panuseks puitkonstruktsioonide arendamisel. Seda eriti kõrgemate puithoonete puhul, mis paratamatult kannavad ka suuremat koormust. Puitkonstruktsioonide uudsed ja ratsionaalsed lahendused on eriti olulised kiirelt areneval puitehitiste turul. Selles vallas tehtud doktoritööde tulemusel arendatud konstruktsioonidel on suur potentsiaal muuta puidust tehasemajad veelgi atraktiivsemaks.  

2021. aasta teadustöö konkursi tulemused

  • I preemia: Kadri Eskla (TTÜ) „Uue põlvkonna eurokoodeks 5-1-2 jaoks esitatud isolatsiooniga puitkarkass-seinte ja -vahelagede tulepüsivuse arvutusmeetodite tundlikkuse analüüs“, juhendaja Alar Just
  • II preemia: Mariliis Reineberg (TTÜ) „Eurokoodeks 5 liimpuidust varraselementide tulepüsivuse arvutusmeetodites kavandatud muudatuste hindamine“, juhendaja Alar Just
  • III preemia: Georg-Mihkel Kodi (TTÜ) „Kogu hoone niiskus- ja soojuslevi modelleerimine Akadeemia 5a pööningu niiskusturvalisuse hindamiseks“, juhendajad Targo Kalamees ja Kristo Kalbe
  • Arcwoodi eripreemia: Marii Õismets (TTÜ), “Uue põlvkonna eurokoodeks 5-1-2 jaoks esitatud ristkihtpuidust konstruktsioonide tulepüsivuse arvutusmeetodite tundlikkuse analüüs“, juhendaja Alar Just.
  • Doktoritöö eripreemia: Eero Tuhkanen (TTÜ), „Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes“, juhendaja Alar Just. 

Preemiakonkursi kaudu annab Puitmajaliit ja -klaster omapoolse panuse, et edendada sektori ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist laiapõhjalist koostööd ning innustada noori üliõpilasi kirjutama teadustöid just puitehitiste teemadel. Preemiate väljajagamist alustati 2015.aastal, kusjuures osaleda saavad Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrghariduse astmes. Üliõpilase lõputöö peab käsitlema kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või andma olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile. Kõik puitmajasektori teadustöö konkursil osalenud diplomitööd (sh eelmised aastad) on kättesaadavad Eesti Puitmajaliidu ja klastri kodulehekülgedel „Teadustöö konkurss“ rubriigis

 

 

4.10.2021 / Uudis